Transitievisie Warmte &

Regionale Energie Strategie


… belangrijk voor een schone toekomst: denkt u mee?

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) heeft Nederland, samen met 200 andere landen, internationale afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Hiervoor gaat Nederland onder andere duurzame energie opwekken en het gebruik van aardgas stoppen in 2050. Iedere gemeente draagt een steentje bij aan deze wettelijke afspraken, zo ook Waddinxveen. De gemeente Waddinxveen werkt aan twee plannen: de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW) en de ‘Regionale Energie Strategie’ (RES). Wat deze plannen precies inhouden, leggen we hier uit.

Transitievisie Warmte (TVW):
wat is het precies?

Nederland gaat de komende jaren energie besparen en stoppen met het gebruik van aardgas. Dat lukt niet zomaar. Op dit moment wordt daarvoor het plan geschreven. Dat plan noemen we de ‘Transitievisie Warmte’ (TVW). Stoppen met aardgas betekent dat we op een andere manier gaan koken, douchen en onze huizen gaan verwarmen. Koken kan met een inductie- of elektrische kookplaat. Voor verwarming en warm water zijn er verschillende technieken. Bijvoorbeeld een aansluiting op een warmtenet of een warmtepomp. De Transitievisie Warmte beschrijft welke van deze technieken het meest geschikt is per buurt in Waddinxveen. Dat kan namelijk wel verschillen. Soms zijn er zelfs meerdere technieken geschikt. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied heel snel gaan, wordt de Transitievisie Warmte iedere 5 jaar aangepast aan de nieuwe technieken.

De visie wijst na uitgebreid onderzoek ‘startbuurten’ in Waddinxveen aan. Deze buurten worden als eerste aardgasvrij gemaakt. Zodra de gemeenteraad de Transitievisie Warmte heeft goedgekeurd, wordt voor deze startbuurten een plan gemaakt. Dat heet een ‘buurtuitvoeringsplan’.

Hoe komt de Transitievisie Warmte tot stand?

De gemeente Waddinxveen neemt de volgende stappen om de Transitievisie Warmte te schrijven:

Samen met Waddinxveen

De gemeente maakt deze visie niet alleen, maar samen met inwoners, ondernemers, de woningcorporatie, de netbeheerder en de hoogheemraadschappen. Deze samenwerking vinden we belangrijk, omdat we goed rekening willen houden met wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden in de visie (en later in de buurtuitvoeringsplannen). Er is daarom in september een vragenlijst uitgezet en er worden in de toekomst nog verschillende bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor de samenwerkingspartners en is er een Kernteam van inwoners, die verspreid over de gemeente wonen en actief mee willen denken en praten.

Wat kunt u nu al doen?

U hoeft niet te wachten op de Transitievisie Warmte of het Buurtuitvoeringsplan voor uw buurt. U kunt nu al stappen zetten naar aardgasvrij wonen. Bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen te treffen of te gaan koken op inductie.

Laat u inspireren via www.duurzaambouwloket.nl/stappenplan. Of bekijk onze Facebookpagina ‘Duurzaam Waddinxveen’ voor handige tips!

Regionale Energie Strategie (RES):
het opwekken van duurzame energie!

Om te kunnen overstappen op schone energie, moet deze energie wel opgewekt worden. In tegenstelling tot de TVW, doet Waddinxveen dit niet lokaal maar regionaal. Nederland is hiervoor opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energieplan schrijven: de Regionale Energie Strategie (RES). Waddinxveen maakt onderdeel uit van de regio Midden-Holland.

Waar gaat de RES over?

De Regionale Energie Strategie is een plan dat gaat over de opwek van schone energie en duurzame warmte in onze regio en gemeente. Onze regio wil per jaar 0,435 terawattuur aan schone energie opwekken. Dat zijn ongeveer 67 windmolens of 544 hectare (één hectare is ongeveer anderhalf voetbalveld) aan zonnevelden. Samen met betrokken partijen, zoals de netbeheerder, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en uiteraard onze inwoners zoeken we naar de beste locaties voor zonne- en windenergie in onze regio.

Wat gaan we doen?

Op 1 juli 2021 presenteren we het eindrapport: de RES 1.0. Het opstellen van de RES gaat in een paar stappen. De eerste stap was de ‘concept-RES’. Hierin zijn de eerste denkrichtingen voor de opwek van duurzame energie beschreven en hoeveel energie er opgewekt moet worden in de regio. Om te komen tot een RES 1.0 werken we deze denkrichtingen verder uit en proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

  • Waar is ruimte voor de opwek van energie en hoeveel?
  • Zijn deze locaties maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?
  • Als er een wind- en/of zonnepark komt, moeten dan de opbrengsten naar nieuwe investeringen of juist terug in de gemeenschap?

 

Laat weten wat u belangrijk vindt!

We willen graag met u in gesprek over deze vragen! Er zijn de komende tijd meerdere momenten waarop u met ons kunt meedenken.

Op www.resmiddenholland.nl kunt u nu de eerste inwoners-enquête invullen. Daarnaast wordt er binnenkort een online inwonersavond (de kansentafel) georganiseerd. Wilt u meedoen aan de enquête, de inwonersavond of meer weten over de RES? Blijf dan op de hoogte via de website, nieuwsbrief of Facebookpagina ‘Duurzaam Waddinxveen’.

Zijn de TVW en de RES hetzelfde?

De Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte zijn niet hetzelfde, maar wel aan elkaar verbonden! In de Transitievisie Warmte kijken we op lokaal niveau, dus alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen, naar de alternatieven voor aardgas. Deze informatie uit de TVW gebruiken we in de RES.  In de RES kijken we op regionaal niveau, naast de locaties voor windmolens en zonnevelden, namelijk ook naar regionale warmtebronnen. In sommige gemeenten blijkt dat er niet genoeg of juist een overschot aan warmte is.  De RES gaat na of er in de lokale TVW dan gebruikt gemaakt kan worden van warmtebronnen die in de regio beschikbaar zijn. Daarmee kijkt de RES dus verder dan alleen de gemeentegrens van Waddinxveen. In de RES creëren we een duidelijk overzicht van alle warmtebronnen die er in onze regio beschikbaar zijn. Daarnaast maken we in de RES afspraken wie er gebruik kan maken van deze regionale bronnen.  Zo voorkomen we dat een warmtebron door teveel gemeentes wordt gebruikt of een interessante warmtebron juist onbenut blijft! Dit is een uitdagende puzzel waardoor de RES en de TVW dus altijd aan elkaar zijn verbonden maar wel degelijk andere trajecten zijn.

Meld u aan voor de nieuwsbrief via duurzaamheid@waddinxveen.nl en blijf op de hoogte van het laatste duurzame nieuws!

Voor het verduurzamen van uw huis zijn ook subsidies beschikbaar! Doe de subsidiecheck op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck