Waddinxveense

bereikbaarheid onder de loep

De afgelopen jaren onderzoeken verschillende overheden de verkeerssituatie in en om Waddinxveen. Een aantal van de plannen die ze vervolgens hebben gemaakt, is inmiddels al uitgevoerd; andere liggen nog op de tekentafel.

Randweg Waddinxveen

Een van die plannen gaat over de aanleg van de Randweg Waddinxveen, die pakweg loopt vanaf de Moordrechtboog tot aan Boskoop en in fases wordt gerealiseerd. Het eerste deel van deze provinciale rondweg is de Vredenburgh-laan; dit deel is inmiddels gereed en al enkele maanden open voor verkeer. De Vredenburgh-laan start bij de Moordrechtboog en loopt door tot aan de Zesde Tochtweg met een toegang tot Businesspark Vredenburgh. Over de andere delen van de Randweg Wad-dinxveen moet nog een defi nitief besluit ge-nomen worden. Bijvoorbeeld over het deel dat naar Boskoop loopt via de Bentwoudlaan, de Verlengde Beethovenlaan en de Verlengde Bentwoudlaan. Een groot deel daarvan loopt parallel aan het Noordeinde en sluit aan op de Hoogeveenseweg in Boskoop. Een derde deel van de Randweg ligt wat verder weg van Wad-dinxveen in Hazerswoude-Dorp. Daar loopt de N209 dwars door de dorpskern en dit zorgt voor een scheiding tussen het oostelijk en westelijk deel van het dorp. De drukke weg wordt echt als een barrière ervaren en als onveilig, vooral het kruispunt Dorpsstraat-N209 in Hazerswoude.

Besluitvorming

De plannen voor het tweede deel en de situ-atie in Hazerswoude zijn nog niet defi nitief. De maatregelen zijn opgenomen in een eerste concept van het provinciaal inpassingsplan (PIP). In de komende maanden zal dit concept PIP gereed zijn en wordt dan ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie geven op deze PIP. Dus ook inwoners, bedrijven en organisa-ties. De provincie stelt het PIP daarna defi nitief vast.

Betere bereikbaarheid rondom de Gouwe

Een andere ontwikkeling in Waddinxveen is het provinciale programma Beter Bereikbaar Gou-we. Het doel is om de bereikbaarheid en de leef-baarheid rondom de Gouwe te verbeteren. In dit programma werken gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, de regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland samen. Ze werken toe naar een maatregelenpakket dat over een langere periode zal worden uitgevoerd en er is on-geveer 50 miljoen beschikbaar. Het gaat om maatregelen op de Gouwe, de aanleg van de Bodegravenboog en een noordelijke ontsluitingsroute Boskoop. Ook worden enkele fi etsroutes verbeterd. Het verbeteren van de verkeersdrukte op de Brugweg behoort overi-gens niet tot het provinciaal programma. Hier-over is afgesproken dat Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen samen verder in overleg gaan en over de aanleg moeten besluiten.

Molenberaad

De ideeën over de Randweg en Beter Bereik-baar Gouwe liggen al lange tijd op de teken-tafels. Zoals vaker met dergelijke grote plan-nen, zijn er nu ook mensen die enthousiast zijn, maar blijken er ook tegenstanders te zijn. Zo is er het Molenberaad, een samenwerking van verschillende verenigingen uit Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude. René Brunklaus is vertegenwoordiger van deze samenwerking. “Toen vier jaar geleden het principe besluit werd genomen om de Verlengde Bentwoudlaan aan te leggen, verwachtten wij dat deze weg juist meer verkeer zou gaan aantrekken dat van de A12 richting Leiden wil. Ook vonden wij dat bekende verkeersproblemen en knelpunten, zoals in Boskoop bij de Hefbrug en op de Zijde, in Hazerswoude en op de Henegouwerweg, niet zouden oplossen met de aanleg van deze weg.”

Niet alleen het tweede deel van de Randweg, maar ook de uitkomsten van het project Beter Bereikbaar Gouwe moeten begin 2022 naar de Provinciale Staten voor defi nitieve besluitvorming. René Brunklaus: “Uit de cijfers van de provincie zelf blijkt dat beide plannen geen knelpunten in Waddinxveen en de regio oplossen. Het Molenberaad heeft vier jaar ge-leden een alternatief plan ontwikkeld dat de problemen wel oplost. Anders dan de huidige plannen bevat ons plan een tweede oeververbinding net ten noorden van Boskoop en een tunnel(bak) in Hazerswoude. Maar geen Verlengde Bentwoudlaan. Daar maken wij ons sterk voor. Als je kijkt naar het Noordeinde speelt daar overigens nog meer. Met de Verlengde Bentwoudlaan wordt het Noordeinde weliswaar rustiger, maar er lijkt geen rekening te zijn gehouden met de jaarlijks 15.000 verkeersbewegingen van trekkers, combines, vrachtwagens of spuitma-chines van de boeren, die door de Verlengde Bentwoudlaan van hun land worden afgesne-den. Het lijkt me niet dat de bewoners van het Noordeinde, de boeren en de weggebruikers daar blij van worden.”